Skip to main content

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

_______
            Mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuoja LR SAM įsakymas Nr. 357 (1999-07-30) ir jo pakeitimai.
_______Profilaktinius sveikatos tikrinimus sveikatos įstaigose reglamentuoja LR SAM įsakymas Nr. 301 (2000-05-31) bei jo pakeitimai.
            VšĮ Širvintų ligoninėje mokamas paslaugas, be anksčiau  minėtų LR SAM įsakymų, reglamentuoja Vadovo įsakymai.
_______1. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigose priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
            1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų;
            1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
_______1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
_______2. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos sveikatos priežiūros įstaigoje, moka:
_______2.1. patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
_______2.2. savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.
_______3. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir stacionarinės bei nestacionarinės skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtinamas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu šalies nuolatiniams gyventojams teikiamos nemokamai.
_______4. Už  kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nepriskiriamos būtinosios medicininės pagalbos paslaugoms, nuolatiniai šalies gyventojai apmoka patys, kai:
_______4.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo;
_______4.2. pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
_______4.3. pacientas kreipiasi turėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo siuntimą dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos lygiui priklausančių tyrimų atlikimo ligoninėje.  Gydytojui specialistui konstatavus, kad pacientas neparuoštas kokybiškai konsultacijai dėl neatliktų tyrimų, kurie turėjo būti atlikti pirminėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba siuntime nekokybiškas įrašas - neparašyta tyrimo atlikimo data, ne visi rodikliai surašyti, apie tai informuojamas pacientas. Pacientas turi teisę grįžti pas siuntusįjį gydytoją tyrimų atlikimui arba  užsimokėjęs gali atlikti ligoninėje.
_______4.4. gydytojo kardiologo konsultacijų metu, kai ligonis ruošiamas sinusinio ritmo atstatymui, už kraujo krešėjimo faktoriaus tyrimą (TNS) tais atvejais, kai pagal SAM 1998-06-18  įsakymu  Nr. 329 patvirtintą  tvarką neapmoka ligonių kasos už apsilankymus (2, 3).
_______4.5. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą  gydančiam gydytojui;
_______4.6. LNSS nepriklausančių įstaigų gydytojų  siuntimu pacientams teikiamos paslaugos  sutarčių pagrindu.
_______4.7. sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;
_______4.8. sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos užsienio piliečiams (jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia apmokėjimo tvarka).
_______5. Suteiktos mokamos paslaugos, išvardytos šios tvarkos 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ir 4.8 punktuose apmokamos vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu  Nr. 96-11-2 bei 2008 m. spalio 31 d. SAM įsakymo Nr. V-1065 5.1 punktu.
_______Už  4.2  ir 4.7  punktuose suteiktas mokamas paslaugas apmokama  ne didesnėmis nei Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis bazinėmis kainomis.
_______6. Už pacientams teikiamas ir iš PSDF biudžeto kompensuojamas paslaugas papildomos priemokos negali būti imamos, išskyrus LR Sveikatos sistemos įstatymo III dalies II skyriaus 49 straipsnio ir LR Sveikatos draudimo įstatymo  10 str. 5 punktuose numatytus atvejus:
            - kai pacientai, turintys teisę į iš PSDF biudžeto kompensuojamas paslaugas, vaistus ar medicinos pagalbos priemones, savo iniciatyva arba gydančiam gydytojui rekomendavus  pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, vaistus ar medicinos pagalbos priemones nei Lietuvos Respublikoje yra taikoma pagal nustatytas gydymo metodikas.
_______Straipsnyje minimas pasirinkimas turi būti patvirtintas paciento parašu medicininėje dokumentacijoje (ligos istorijoje, ambulatorinėje kortelėje).
_______7. Pacientus mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nukreipia gydantis gydytojas. Jis užpildo mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų lapą, kuriame atžymi teikiamų paslaugų kodus. Pacientus su šiuo lapu nukreipia apsimokėti į VšĮ Širvintų ligoninės kasą.  Kasininkas, o jam nesant kitas apskaitos skyriaus darbuotojas, suskaičiuoja kokią sumą turi sumokėti pacientas, užpildo kvitą arba kasos pajamų orderį, užpildo apskaitos lape grafą, skirtą  buhalterijai pildyti ir grąžina pacientą pas siuntusį apmokėti gydytoją.
_______8. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai vykdomi ir atsiskaitoma už paslaugas pagal sutartį su VšĮ Širvintų PSPC, UAB „Širvintų sveikatos centras“.
_______9. Mokamų paslaugų kainynai, patvirtinti Vadovo įsakymais, yra visuose ligoninės skyriuose, buhalterijoje ir paskelbti įstaigos internetinėje svetainėje. Su jais pacientai gali susipažinti.
 
__________________